Добродошли

Адвокатска Комора Војводине

Огранак Нови Сад

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду је професионална организација адвокатa са седиштем у Новом Саду основана за општине Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Врбас, Жабаљ и град Нови Сад.

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду је донео Правила о раду огранака који представља највиши правни акт огранка и који усваја Скупштина oгранка, а потврђује Управни одбор Адвокатске коморе Војводине.

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду нема својство правног лица, има печат и подрачун.

Органи огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду су Председник, Скупштина и Извршни одбор. Скупштина огранка организује се по делегатском систему.

Правилом о раду огранака Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду детаљније се уређује састав, организација, начин рада и друга питања у вези са органима и радом огранка Адвокатске коморе.

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду:

 1. Претреса, расправља и одлучује о свим питањима рада адвоката и адвокатских приправника на свом подручју, у складу са одредбама Статута Адвокатске коморе Војводине и Правилима о раду огранка;
 2. Бира делегате за Скупштину Адвокатске коморе;
 3. Предлаже за избог кандидате за Управни одбор Адвокатске коморе у складу са мерилима и критеријумима које утврди Управни одбор;
 4. Даје предлоге и мишљења Адвокатској комори;
 5. Извршава задатке и послове који су му поверени од стране органа Адвокатске коморе;
 6. Стара се о условима рада адвоката и адвокатских приправника на свом подручју;
 7. Стара се о обезбеђењу услова за рад Академије на свом подручју у циљу стручног усавршавања адвоката и адвокатских приправника и развијању професионалне етике;
 8. Сарађује са управним и правосудним органима;
 9. Сарађује са органима Адвокатске коморе, разматра њихове препоруке и извештава их о свом раду;
 10. Даје мишљење поводом сваке молбе са свог подручја за упис у Именик адвоката;
 11. Доноси Правила о раду којима утврђује састав и надлежност својих органа и доставља их на одобрење Управном одбору Адвокатске коморе;
 12. Обавља друге послове одређене Статутом и другим општим актима Адвокатске коморе.

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду одржава редовну Скупштину једанпут годишње.

Најновије вести

„A verbis legis non recedendum est.“
– Од речи закона се не може одступати.