Иницијатива за враћање института мировања поступка у ЗПП

По предлогу члана ИО огранка АКВ у НС, адвоката Кораћ Михаила, УО АКВ је на седници оџаној 27.10.2017. године донео одлуку да се упути захтев за формирање комисије ради израде предлога измена ЗПП-а у циљу поновног увођења института мировања поступак у ЗПП.

У наставку је предлог колеге Кораћа са прилозима:

УПРАВНОМ ОДБОРУ АКВ
ПРЕДСЕДНИКУ УО АКВ

ПРЕДЛОГ ЗА ВРАЋАЊЕ ИНСТИТУТА МИРОВАЊА ПОСТУПКА
У ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Поштоване колеге,
имајући у виду да изостанак тужиоца и туженог са рочишта подразумева за последицу повлачење тужбе, што доводи до тога да се не мали број колега нашао и свакодневно налази у врло непријатној ситуацији (да лекарским налазима и потврдама ауто механичара мора да поткрепљује наводе како би успео у захтеву за враћање у пређашње стање), а све само из разлога што је законодавац доношењем Закона о парничном поступку из 2004.године укинуо институт МИРОВАЊА ПОСТУПКА.

Наиме, Закон о парничном поступку (Сл. лист СФРЈ бр. 4/77……….Сл.лист 27/92…3/2002) који је престао да важи доношењем Закона о парничном поступку (Сл.гласник РС 125/2004 и 111/2009) је предвиђао МИРОВАЊЕ поступка за случај да се ,,о томе пре закључења главне расправе споразумеју обе стране, или кад обе стране изостану са припремног рочишта или рочишта за главну расправу, односно када присутне странке расправљају,…“ Мировање поступка било је регулисано одредбама члана 216. до 218. у Глави XIX.

Чланом 217. тог закона предвиђене су последице мировања (исто као и прекид поступка) док је свака страна могла да затражи наставак поступка, али тек по истеку 3 месеца од дана почетка мировања. Тај закон предвиђао је и ЗАСТОЈ у поступку, али не у тој глави него у такстативно наведеним члановима закона и то: члан 81.став 3., члан 205. став4., члан 321. став5., 330. став2. и 341. став1.

Дана 24.септембра 2004.године Влада је доставила Народној скупштини предлог новог Закона о парничном поступку под бројем 03 71-3256/04 са предлогом да се исти усвоји по хитном поступку, а у образложењу доношења закона на страни 4., за главу XIXпојашњено је да се мировање замењује застојем ( који је како сам написао постојао и у ранијем Закону) ,,РАДИ ПОСТИЗАЊА ВЕЋЕ ЕФИКАСНОСТИ У РАДУ“.

Дакле разлог за укидање мировања поступка био је повећање ефикасности рада суда, а ево после 13 година примене ЗПП који нема мировање поступка, јасно је да се због предлога за враћање у пређашње стање, суђења продужавају и до годину дана, што дакле значи да је мировање поступка било ефикасније. Да не појашњавам свима колико је повлачење тужбе због случајног изостанка са рочишта услед грешке, стварало стреса за колегу, као и непријатности за колегу са супротне стране ( па чак и немогућност наплате рочишта, јер пуномоћник туженог и ако је присутан и не улази у судницу), а да притом само странка и пуномоћник губе право, док суд „решава“ предмет.

Ни нови Закон о парничном поступку који се сада примењује (Сл.гласник РС 72/2011….55/2014) није променио ништа тј. у глави 19 је и даље прекид и застој у поступку, тачније нема мировања. Морам и да укажем да суд у већини случајева усвоји предлог за враћање у пређашње стање, али супротно закону, додељује предмету нови број иако би требало да се стање врати у време као да радња није извршена тј. пропуштена.

Такође ниједан ЗПП после укидања мировања на јасан начин не опредељује шта је то застој поступка, а ЗПП пре 2004.године је у горе цитираним члановима сасвим јасно указао шта је то застој поступка, па произилази да је намера законодавца уствари била деградирање адвокатуре и суда, поготово што се овакав закон усвајао по хитном поступку, а последица је у ствари брисање сигурности адвоката и убрзање поступка .

Због свега наведеног, сматрам да је искључиво у интересу адвокатуре и наших клијената нужно захтевати враћање мировања поступка у Закон о парничном поступку, можда са изменама у погледу скраћења рока захтева за наставак поступка у мировању ( смањење са 3 на 1 месец, итд), а што би сигурно и утицало на смањење тј. правилније утврђење осигураног случаја адвокатске грешке.

Предлажем да УО АКВ предложи УО АКС састављање комисије која би израдила нацрт предлога измена и допуна ЗПП-а, те која би захтевала хитан почетак преговора са надлежним државним органима за враћање мировања поступка у наш парнични поступак.

У прилогу вам достављам скениране чланове и образложења закона који су горе цитирани.

С поштовањем,
aдвокат Михаило